Společnost VERKON s.r.o. zaměstnává více než 50 % zdravotně postižených pracovníků, kteří u nás nacházejí uplatnění v logistice, skladech nebo finanční účtárně. Pomoc těmto lidem se začleněním do pracovního života je jedním z cílů, které se snažíme v naší firmě naplňovat. Nákupem výrobků nebo služeb od nás proto přímo podporujete naše zdravotně znevýhodněné spolupracovníky, zároveň můžete čerpat tzv. náhradní plnění a výrazně tak ušetřit.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ dle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

§ 81 Zákona o zaměstnanosti stanovuje všem zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Tuto zákonnou povinnost může zaměstnavatel splnit:

  • zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru,
  • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, to znamená čerpat tzv. NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
  • odvodem do státního rozpočtu, tzv. invalidní daň,

nebo vzájemnou kombinací výše uvedených způsobů.

Příklad:
Pro zaměstnavatele s celkovým počtem 200 zaměstnanců činí povinný 4% podíl 8 zaměstnanců se zdravotním postižením. V případě, že zaměstnavatel svoji zákonnou povinnost nesplní zaměstnáním OZP nebo čerpáním tzv. náhradního plnění, zaplatí povinný odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5násobku PMHM za každou osobu se zdravotním postižením, kterou měl zaměstnat. V roce 2024 by tedy za každou takovou osobu odvedl do státního rozpočtu částku 2,5 x 42 427 = 106 067,5 Kč. V případě, že by nezaměstnal žádnou takovou osobu, odvedl by tedy částku 2,5 x 42 427 x 8 = 848 540 Kč.

Náhradním plněním můžete ušetřit až 35,7 % z prodejní ceny bez DPH

Skutečnou úsporu čerpáním náhradního plnění si může každý jednoduše spočítat:

  • Výše odvodu za každou 1 osobu se zdravotním postižením, kterou měl zaměstnavatel zaměstnat: 2,5 x PMHM.
  • Nahrazení povinnosti zaměstnat 1 osobu odebráním zboží nebo služeb od zaměstnavatele více než 50 % OZP: 7 x PMHM.
  • Úspora tedy činí: 2,5 / 7 x 100 [%]  = 35,7 % z ceny odebraného zboží nebo služeb.

Příklad:
Pokud by zaměstnavatel z výše uvedeného příkladu odebral od naší společnosti zboží nebo služby za 296 989 Kč bez DPH (7 x PMHM), nahradí tak svoji povinnost zaměstnat 1 osobu se zdravotním postižením a nemusí odvést povinný odvod do státního rozpočtu (tzv. invalidní daň) ve výši 106 067,5  (2,5 x PMHM). Úspora proto představuje 35,7 % z ceny odebraného zboží nebo služeb. U zaměstnavatele s počtem 200 zaměstnanců může představovat roční úspora na invalidní dani čerpáním náhradního plnění až 848 540 Kč (2,5 x PMHM x 8).

Samozřejmě bez navýšení ceny!

Přestože je na trhu značný nedostatek náhradního plnění a my často dostáváme poptávky od jiných dodavatelů na „přefakturaci" náhradního plnění za provizi, naše společnost nikdy takové „obchody" neuzavírá. Nejsme spekulanty s náhradním plněním, které našim zákazníkům poskytujeme zásadně bez jakéhokoliv navýšení ceny. Cílem náhradního plnění je podporovat a pomáhat zdravotně postiženým tím, že motivuje zákazníky spolupracovat právě s jejich zaměstnavateli. Ve společnosti VERKON si této možnosti vážíme a děkujeme našim zákazníkům za to, že spoluprací s námi mj. podporují naše spolupracovníky, kteří neměli v životě takové štěstí, aby si mohli říct, že jsou zcela zdraví.

Limity náhradního plnění jsou omezené, zajistěte si volné kapacity co nejdříve!

Novelizací zákona o zaměstnanosti v roce 2012 došlo k omezení objemu NP, které může zaměstnavatel více než 50 % OZP svým odběratelům v jednom kalendářním roce poskytnout. Celkový limit pro jednotlivé odběratele je stanoven podle skutečného počtu zdravotně postižených zaměstnanců dodavatele. Zjednodušeně lze konstatovat, že před vstoupením novelizovaného zákona v platnost bylo na trhu náhradního plnění neomezeně a bylo tedy možné pokrýt požadavky všech zájemců z řad zaměstnavatelů, kteří nezaměstnávají předepsaný počet OZP. Výrazné omezení limitů způsobilo značný nárůst poptávky po NP, jehož objem (a to v celém národním hospodářství) může nyní pokrýt jen část požadavků. Zajistěte si proto potřebný objem NP formou uzavření rezervační smlouvy co možná nejdříve, volné kapacity nestačí zdaleka pro všechny a předpokládáme, že i v letošním roce vyčerpáme náhradní plnění již v průběhu 3. čtvrtletí. Pokud máte zájem o rezervaci náhradního plnění, kontaktujte nás.

Zájemci o náhradní plnění, kteří nechtějí nebo nemohou uzavřít rezervační smlouvu, mohou získat orientační informaci o zbývajícím podílu volného náhradního plnění společnosti VERKON v informačním boxu umístěném v levé části obrazovky tohoto webu.

Platná legislativa

  Kompletní novelizované znění zákona č. 435/2004 Sb. - zákona o zaměstnanosti (platné od 1.1.2012)
  Kompletní novelizované znění prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb. (platné od 1.1.2012)

Dokumenty ke stažení

1281631588  Čestné prohlášení k náhradnímu plnění za 1.Q roku 2024
1281631588  Čestné prohlášení k náhradnímu plnění za rok 2023
1281631588  Čestné prohlášení k náhradnímu plnění za rok 2022
1281631588  Čestné prohlášení k náhradnímu plnění za rok 2021
1281631588  Čestné prohlášení k náhradnímu plnění za rok 2020
1281631588  Čestné prohlášení k náhradnímu plnění za rok 2019
1281631588  Čestné prohlášení k náhradnímu plnění za rok 2018
1281631588  Čestné prohlášení k náhradnímu plnění za rok 2017
  Čestné prohlášení k náhradnímu plnění za rok 2016
  Čestné prohlášení k náhradnímu plnění za rok 2015
  Čestné prohlášení k náhradnímu plnění za rok 2014
  Čestné prohlášení k náhradnímu plnění za rok 2013

VERKON s.r.o. je řádným členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR

logo-azzp

Přihlášení k Vašemu účtu